HomeStowarzyszenie Statut Stowarzyszenia

Statut

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

 

 

 


S T A T U T

STOWARZYSZENIA FOLKLORU MIEJSKIEGO „AGRAFA”


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „AGRAFA”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie ma prawo korzystać z pomocy osób prawnych i fizycznych.

4. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego „AGRAFA” jest zrzeszeniem dobrowolnym, trwałym, niezależnym.

5. Stowarzyszenia zakłada się na czas nieograniczony.

 

§ 2.

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Piotrków Trybunalski, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji celów statutowych.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym względem przepisami.

5. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się emblematem, wyróżniającym je wśród innych organizacji, zatwierdzonym przez zarząd.

6. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i postanowienia niniejszego statutu.

 

 

 

II CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

§ 3.

 

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna  działalność na rzecz folkloru miejskiego mająca na celu podejmowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających zachowaniu i upowszechnianiu szeroko rozumianego folkloru miejskiego oraz współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi, które podejmują takie  działania.

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele statutowe, w szczególności, poprzez:

1. Prowadzenie wszechstronnej działalności, w tym organizacyjnej i artystycznej propagującej i promującej folklor miejski, jego kultywowanie i rozwój.

2. Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej.

3. Prowadzenie Kapeli Podwórkowej FAKIRY. Jej rozwój, promocja na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4. Gromadzenie publikacji, wydawnictw fonograficznych, programów, sprzętu pomocniczego itp.

5. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń  w dziedzinie szeroko rozumianego folkloru miejskiego.

6. Popularyzowanie i kultywowanie kultury, tradycji i folkloru mniejszości narodowych.

7. Organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, wernisaży, warsztatów artystycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

8. Organizowanie komercyjnych imprez artystycznych z możliwością ich sprzedaży.

9. Nagrywanie i kolportowanie płyt, kaset oraz innych nagrań audio-video promujących twórczość członków Stowarzyszenia.

10. Nagrywanie i kolportowanie płyt, kaset oraz innych nagrań audio-video promujących imprezy artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie.

11. Ścisłą współprace z mediami – tak na terenie kraju jak i za granicą.

12. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, placówkami kultury, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi podobny rodzaj działalności.

13. Tworzenie autorskich spektakli muzycznych, muzyczno-poetyckich, koncertów, montaży słowno-muzycznych z możliwością ich sprzedaży.

14. Pozyskiwanie pomocy na zasadzie wolontariatu i propagowanie szeroko pojętych akcji charytatywnych umożliwiających realizację celów statutowych.

15. Współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: organizacji festiwali, regionalnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

17. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji.

18. Doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie osób i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

19. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i towarzyską.

20. Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody służą realizacji celów statutowych.

21. Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących lokalnego życia artystycznego.

22. Wynajem lokalu Stowarzyszenia na potrzeby instytucji kulturalno-oświatowych oraz pozostałym zainteresowanym.

23. Wynajem sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz pozostałych, wybranych, trwałych środków Stowarzyszenia.

24. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, ma jednak prawo zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

 

 

 

III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 6.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

-zwyczajnych,

-wspierających,

-honorowych,

 

§ 7.

 

1. Członkami mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych kandydat ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§ 8.

 

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

- uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,

- czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz propagować jego program,

- przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

- uczestniczyć we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

- korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

- wnioskować w sprawach kierunku i zakresu działania Stowarzyszenia.

 

§ 9.

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.

§ 10.

 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 11.

 

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział w pracach  i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszać wnioski i brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu.

2. Członkowie honorowi są zobowiązani wspierać działania Stowarzyszenia w zakresie realizacji jego celów.

 

§ 12.

 

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy lub wykluczeniu członka.

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

- rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

- śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej lub innej jednostki będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

- działania na szkodę Stowarzyszenia,

- prowadzenia działalności rażąco sprzecznej ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.

4. Przed podjęciem uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie na zasadach określonych w § 7 pkt. 3.

6. Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w każdym okresie.

 

 

IV  WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 13.

 

1. Władze Stowarzyszenia stanowią:

- Walne Zebranie Członków,

- Zarząd Stowarzyszenia,

- Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz w trakcie kadencji skład osobowy uzupełniany jest poprzez wybór przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.

4. Członek władz Stowarzyszenia może być wybierany na dowolną ilość kadencji.

5. Członek jednego z organów Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem innego organu Stowarzyszenia.

6. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

 

§ 14.

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zbiera się co roku na zebranie sprawozdawcze, a co 4 lata na zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

3. Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

5. W Walnym Zebraniu – z głosem decydującym – uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz – z głosem doradczym – osoby zaproszone.

6. Walne Zebranie jest prawomocne, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ˝ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

7. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, które zapadają większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

 

§ 15.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalenie Statutu i jego zmian.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Ocena działalności Zarządu i udzielenie absolutorium.

4. Uchwalenie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia.

5. Wybór i odwoływanie prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

6. Rozpatrywanie  odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

7. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz ustalenia trybu likwidacji.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 16.

 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania.

2. Zarząd składa się z trzech osób.

3. W skład Zarządu wchodzą:

- prezes,

- skarbnik,

- członek zarządu.

 

§ 17.

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Realizacja celów statutowych i uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

3. Przygotowanie planów działania Stowarzyszenia do akceptacji Walnego Zebrania Członków.

4. Zwoływanie Walnych Zebrań.

5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania dotacji, darowizn, zapisów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

8. Podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej.

9. Przyjmowanie nowych członków, skreślanie i wykluczanie członków.

 

§ 18.

 

1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków zarządu.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równych głosów decyduje głos Prezesa.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

§ 19.

 

Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna składająca się z dwóch osób, w tym przewodniczącego, wybieranego ze swego grona.

 

 

§ 20.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej, co najmniej raz w roku.

2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności  ii wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Przedkładanie Zarządowi protokołu pokontrolnego z wnioskami.

4. Zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej przynajmniej raz w roku.

5. Zwoływanie Walnego Zebrania, jeżeli nie uczyni tego w określonym terminie Zarząd.

 

§ 21.

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie.

 

V  MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA

 

§ 22.

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i zgromadzone środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

- składek członkowskich,

- dotacji i subwencji,

- darowizn, zapisów oraz spadków,

- wpływów z działalności statutowej,

- wpływów z własnej działalności gospodarczej,

- dochodów z majątku Stowarzyszenia,

- ofiarności publicznej,

- działalności odpłatnej pożytku publicznego.

3. Dochód uzyskany z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

§ 23.

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu łącznie.

 

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE


§ 24.

 

Zmiany Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności przynajmniej 50% członków.

 

 

§ 25.

 

1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zebranie Członków podejmie inną uchwałę.

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, ostatnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku, podział oraz tryb likwidacji.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

 

 

Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr 2/2012 z dnia 21 stycznia 2012 roku przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Folkloru Miejskiego „AGRAFA”.

 

 

 

.

Kontakt

Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA"

ul. Działkowa 6/21
97-300 Piotrków Tryb.

 

tel. 44 712 56 04 
tel. 505 847 612 

e-mail: agrafa@agrafa.org.pl

O nas

Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego AGRAFA zostało zarejestrowane w KRS dnia 30 kwietnia 2008 roku pod nr 0000305138


NIP 771-27-86-064

Regon 100515646

PKO Bank Państwowy SA
nr konta:
40 1020 3916 0000 0202 0260 6390